ZOOreglement

Vandaag geopend: 10:00 – 16:00 uur

1. Toegang

 • Bezoek van de ZOO is enkel toegestaan indien men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs en tijdens de officiële openingstijden. Deze staan aangegeven bij de entree. Het entreebewijs verschaft enkel toegang tot de publieksgedeelten van de ZOO.
 • Iedereen die zich in de ZOO bevindt, dient in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs en dient dit op verzoek te tonen. Dit entreebewijs dient u daarom zorgvuldig te bewaren gedurende het bezoek. Het entreebewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de ZOO. Indien noodzakelijk kunt u de ZOO tussentijds verlaten, dit alleen in overleg en met medewerking van de kassamedewerkers.
 • De directie behoudt het recht (een deel van) de ZOO te sluiten of een verdere toegang van bezoekers te beperken. Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn; een te grote drukte en het ontstaan van een situatie waarin de veiligheid van de bezoekers in het gedrang is. Indien nodig zal deze beslissing altijd genomen worden door de directie. Bij een beslissing van dien aard kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden en vindt er geen vergoeding van kosten plaats.
 • De (jaar)abonnementen blijven eigendom van GaiaZOO. Deze kunnen worden ingenomen indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit ZOOreglement. Hieronder valt ook het gebruiken van een abonnement dat niet op naam van de bezoeker staat.

2. Algemeen

 • Het betreden van de ZOO is op eigen risico.
 • U dient zich alleen op de paden te begeven. Het is verboden over omheiningen te klimmen of afzettingen te omzeilen. Dienstpaden zijn alleen toegankelijk voor personeel.
 • Personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen wordt de toegang geweigerd of worden uit de ZOO verwijderd zonder vergoeding van kosten.
 • Alle ouders en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding de ZOO bezoeken.
 • Kinderen zonder begeleiding kan de toegang geweigerd worden.
 • Mocht u van mening zijn dat u tijdens uw bezoek (onterecht) hinder heeft ondervonden dan kunt u bezwaren bij de kassa’s van de ZOO op schrift laten zetten.
 • Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. U vindt deze afvalbakken op diverse plekken in de ZOO.
 • GaiaZOO is bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van dit ZOOreglement gerechtigd de betreffende bezoeker te verwijderen dan wel de toegang tot het terrein te ontzeggen. GaiaZOO kan voorts al datgene doen dat GaiaZOO ter zake nodig en/of dienstbaar acht, waaronder het doen van aangifte bij de politie.

3. Veiligheid van de dieren

Met het oog op de veiligheid van zowel bezoekers als de dieren in GaiaZOO, is het ten strengste verboden zich in de leefgebieden op zowel het land als in het water te begeven. Ook het door de tralies of hekwerken steken van handen, vingers, stokken of andere voorwerpen is strikt verboden.

 • Het aaien van de dieren is niet toegestaan.
 • Het is verboden de dieren in GaiaZOO te voederen.
 • Het in de dierverblijven terecht laten komen van afval of andere voorwerpen is strikt verboden.
 • Indien u getuige bent van een van bovenstaande gebeurtenissen, wordt u verzocht deze te allen tijde bij een medewerker te melden.

4. Meegebrachte artikelen

 • Het nuttigen van eigen etenswaren is niet toegestaan in het restaurant of op het terras gelegen bij het restaurant.
 • Radio’s en overige geluidsapparatuur mogen niet gebruikt worden, daar deze overlast kunnen veroorzaken voor zowel dieren als overige bezoekers.
 • Rollend materieel, zoals kinderfietsjes, rolschaatsen en skateboarden is niet toegestaan. Kinder- en wandelwagens, alsmede rolstoelen en rollators vormen hierop een uitzondering.
 • Het bezit van wapens en/of het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen is verboden. Bij constatering geldt direct uitzetting van de ZOO zonder vergoeding van kosten.

5. (Huis)dieren

 • (Huis)dieren zijn in verband met veiligheid van onze dieren niet toegestaan.
 • Assistentiehonden zijn aangelijnd onder voorwaarden wel toegestaan.
 • GaiaZOO kan geen opvang bieden voor (huis)dieren van bezoekers.
 • Het achterlaten van (huis)dieren in een voertuig zal altijd leiden tot het informeren van de politie over dit feit.

6. Uiterlijk

 • GaiaZOO vraagt u gepaste kleding te dragen.
 • Voor het verschonen van kinderen vragen wij u gebruik te maken van de hiervoor beschikbare ruimten en faciliteiten bij de toiletten.

7. Fotograferen en filmen

 • Het maken van foto- en filmopnamen in de ZOO is, mits voor eigen gebruik, toegestaan.
 • Bij het maken van bovengenoemde opnamen mag nooit enige hinder ontstaan voor overige bezoekers, de dieren of het personeel.
 • Professionele fotografie en video voor commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de afdeling PR.
 • Het gebruik van drones (voor commercieel alsmede particulier gebruik) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de afdeling PR.
 • Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. GaiaZOO behoudt het recht dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 • Mocht u niet gefotografeerd of gefilmd willen worden, dan wordt u geadviseerd de locaties te mijden waar u een foto- of filmploeg aan het werk ziet.
 • GaiaZOO is voor gebruik en publicatie van de opnames aan de bezoeker geen vergoeding verschuldigd.

8. Attracties, presentaties en voederingen

 • Het gebruiken van de speelterreinen, speeltoestellen, e.d is op eigen risico.
 • Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door de medewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen bent u verplicht om zich aan deze voorschriften te houden.
 • De directie behoudt zich het recht om attracties te sluiten. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn; de weersomstandigheden, noodzakelijk onderhoud en te hoge of te lage bezoekersaantallen.
 • Tevens behoudt de directie zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de publieke voederingen en tijden, of deze zonder opgaaf van reden te annuleren.

9. Schade

 • De ZOO wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kunt u met minder plezierige zaken geconfronteerd worden. Mocht u een dergelijke situatie aantreffen dan wordt u verzocht dit altijd direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Ook een geval waarin u ongewild schade toebrengt, dient te worden gemeld.
 • Schade dient altijd onmiddellijk gemeld te worden zodat deze ter plaatse kan worden opgenomen (zie aansprakelijkheid). Eventuele schadevergoeding bij melding op een ander tijdstip is in ieder geval uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid

 • GaiaZOO is slechts aansprakelijk voor schade voor zover die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het personeel. Aansprakelijkheid voor andere schade is uitgesloten.

11. Promotie en verkoop

 • Het is niet toegestaan promotie of verkoop van diensten en/of producten te bedrijven in GaiaZOO of de toegangswegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van GaiaZOO.

12. Verwijdering

 • Aanwijzing van het personeel en/of voorschriften op de borden dienen strikt nageleefd te worden.
 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich niet houden aan de huisregels kunnen uit de ZOO verwijderd worden en hebben geen recht op vergoeding van kosten.

13. Parkeren

 • Op het parkeerterrein is de Wegenverkeerswet van toepassing en geldt een max. snelheid van 15 km per uur.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • Laat geen waardevolle zaken of (huis)dieren achter in een voertuig of op de parkeerplaats.
 • U kunt uw auto alleen parkeren in de aangegeven vakken. Op andere plaatsen mag alleen geparkeerd worden op aanwijzing van het personeel.
 • Auto’s die een uitgang voor ander verkeer blokkeren zullen worden verwijderd. De kosten hiervan zullen worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.
 • GaiaZOO is, ongeacht welke oorzaak, niet aansprakelijk voor schade aan de auto tenzij deze is veroorzaakt door eigen personeel in het kader van opzet en/of grove schuld.
 • Op drukke dagen kan het voorkomen dat de vraag naar parkeerplaatsen hoger uitvalt dan het aanbod. In deze gevallen zal door het personeel een alternatief aangewezen worden.

14. Horeca

 • In de ZOO geldt een rookverbod. Voor alle overdekte gebouwen geldt dat hierin niet gerookt mag worden.
 • GaiaZOO verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar.

De eventuele ongeldigheid van enig beding in dit ZOOreglement heeft geen invloed op de geldigheid van alle overige bedingen. In zaken en gebeurtenissen waarin dit ZOOreglement niet voorziet, beslist de ZOO-Leiding.

Wij wensen jullie een plezierig bezoek toe en hopen dat dit ZOOreglement daaraan zal bijdragen.