Nieuwe huisstijl voor GaiaZOO. Het doorvoeren van alle huisstijlelementen vergt veel tijd. Dat geldt vooral voor onze website. Voor het einde van het jaar staat onze nieuwe website online. Houd het in de gaten! Lees meer.

Rode panda's beschermen in Nepal

Rode panda's beschermen in Nepal

De rode panda leeft in de dichtbegroeide, steile bergbossen van Nepal. Door ontbossing, verdwijnen van hun primaire voedselbron (bamboe), veeteelt en stroperij zijn er steeds minder panda’s. Hoeveel er nog precies zijn is moeilijk in te schatten, maar ze hebben hoe dan ook hulp nodig. Daarom is het Red Panda Network in het leven geroepen. Zij beschermt de rode panda via onderzoek, bewustwording door educatie en door de levensstandaard van de lokale bevolking te verbeteren. Dat laatste kan ook door hen minder afhankelijk te maken van de producten die het bos levert; bijvoorbeeld door traditionele hout gestookte fornuisjes te vervangen door duurzame kooktoestellen, of door ecologische landbouw te ondersteunen. 

 

Het GNF steunt de diverse activiteiten van Red Panda Network sinds 2016.

 

In 2016 arriveerden de rode panda in GaiaZOO. Dat jaar is de donatie die het GNF deed gebruikt om het educatieprogramma op 28 basisscholen verder uit te kunnen breiden. Dankzij dit programma leert de jeugd hoe bijzonder de rode panda is en dat het belangrijk is om de natuurlijke omgeving nu en in de toekomst te behouden; voor zowel mens als dier.

 

In 2017en 2020 steunde het GNF het Forest Guardian initiatief van Red Panda Network. De lokale bevolking wordt hierdoor actief betroken bij de bescherming van de rode panda’s en hun natuurlijk leefgebied. Ook andere Europese dierentuinen die rode panda’s huisvesten dragen bij aan dit programma. Dit project voorziet de bevolking tevens van een alternatieve inkomsten.

De donaties van GNF zijn de afgelopen jaren gebruikt om de Forest Guardians een EHBO training te geven en EHBO sets aan te schaffen. Dankzij deze middelen en kennis kunnen zij hun belangrijke werk op een veilige manier uitvoeren in de rotsachtige, steile en vochtige Nepalese bossen. Onze giften komen ook ten goede aan herbebossing van het leefgebied van rode panda’s.

Apen opvangen in Afrika
Afrikaanse apen beschermen

Apen opvangen in Afrika

GaiaZOO gelooft dat dierentuindieren de ambassadeurs zijn van hun wilde soortgenoten. Bedreigde wilde dieren helpen is een van onze belangrijkste taken. Daarom heeft GNF de afgelopen jaren enkele organisaties gesteund die zich inzetten voor verschillende bedreigde Afrikaanse apen.

 

In 2019 en 2020 steunden wePASA - Pan African Sanctuary Alliance - een vereniging van opvangcentra voor apen in 23 Afrikaanse landen. Gezamenlijk ontfermen zij zich over zo’n 3.000 verweesde, in beslag genomen of gewonde apen. Na herstel worden de gezonde apen vanuit de opvangcentra weer teruggebracht naar de natuur.

 

PASA heeft in 2019 de ervaringen en successen van alle uitzettingen uit het verleden geanalyseerd. Hiermee is een ‘best practice guide’ opgesteld. Zo kunnen herstelde primaten in de toekomst nog beter teruggeplaatst worden in de natuur. In dat kader hebben de medewerkers van de diverse opvangcentra ook geleerd hoe ze in het vervolg de data kunnen vastleggen. Met het geld dat GNF aan dit onderzoek bijdroeg, konden tevens verrekijkers, GSM- en VHF zender halsbanden aangeschaft om de uitgezette apen te kunnen volgen en daarmee het succes van de uitzet te kunnen vaststellen. Zo kunnen onderzoekers zien hoe goed ze zichzelf in leven houden, of er aansluiting en/of interactie met wilde soortgenoten is, hoe de uitgezette apen zich verspreiden en of ze zich voortplanten.

 

In 2020 werdenPASA centra in alle landen hard getroffen door de diverse Corona maatregelen. Daarom heeft het GNF hun werk opnieuw gesteund; o.a. om Corona gerelateerde middelen en voorzieningen te kunnen aanschaffen.

 

Sinds 2021 steunt het GNF het werk vanJACK – Jeunes Animaux Confisqués au Katanga – een opvangcentrum voor jonge inbeslaggenomen apen in DR Congo.

 

De aanleiding was een illegaal transport van 25 (ernstig) bedreigde apensoorten, die in Zimbabwe werden geconfisqueerd. Het Gaia Nature Fund wist wat haar te doen stond: bijdragen aan de terugkeer van deze bedreigde apen naar hun land van herkomst. Samen met dierentuinen en organisaties zorgde het GNF dat het geld beschikbaar kwam voor opvangverblijven.

 

Het opvangcentrum JACK zorgde dankzij deze middelen voor grote, natuurlijk ingerichte verblijven. Het GNF gaf nog een extra donatie om verwarmde binnenverblijven voor de jonge goudbuik mangabeys te realiseren. En ook in 2022 steunen we JACK, want het is een lang traject voordat opgevangen, verweesde jonge apen weer in hun oorspronkelijk leefgebied terug geplaatst kunnen worden.

 

Jonge Goudbuik Mangabey - 2020-09-09ish A Monkey In The Truck

Dwergnijlpaard onderzoeken in Ivoorkust

Dwergnijlpaard onderzoeken in Ivoorkust

Dwergnijlpaarden komen voor in de regenwouden van de Ivoorkust, Liberia en Sierra Leone in West Afrika. De dichte begroeiing maakt het lastig om te achterhalen hoe het met de soort gaat. De organisatie IBREAM doet onderzoek naar de leefwijze van en het aantal dwergnijlpaarden in Ivoorkust. Het Gaia Nature Fund steunt dit onderzoek in 2022.

 

Via cameravallen kan IBREAM de dwergnijlpaarden volgen, ontdekken hoeveel er zijn en onderzoeken hoe ze leven. Daarnaast zetten ze een getrainde veld assistent in om poep te verzamelen. Dat lijkt makkelijk, maar in zo’n dicht begroeid regenwoud is dat nog niet zo eenvoudig! Vervolgens wordt de poep naar Nederland gestuurd, waar een speciaal opgeleide snuffelhond ruikt of deze poep van een mannetje of vrouwtje dwergnijlpaard is. De hond heeft dit geleerd met behulp  van poep samples van dwergnijlpaarden uit dierentuinen, waaronder GaiaZOO, waarvan we van tevoren wisten of het een mannetje of vrouwtje is. Zo zie je hoe dierentuindieren kunnen bijdragen aan de bescherming van hun wilde soortgenoten!

 

De informatie over het aantal aanwezige mannelijke en vrouwelijke dwergnijlpaarden in Ivoorkust is belangrijk om te achterhalen of de populatiesamenstelling enigszins in de juiste verhouding is. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen geschikte beschermingsmaatregelen worden opgezet.

Cheeta's in Afrika en Iran

Cheeta's in Afrika en Iran

Tot eind 2018 leefden er cheeta’s in GaiaZOO. Ze overleden op 16 jarige leeftijd. Deze prachtige katachtige kan nog steeds met regelmaat op de steun van GNF rekenen. Eén soort leeft in Afrika. De andere, waarvan nog slechts enkele tientallen individuen resteren, leeft in Iran.

 

Eind 2019 steunden we de Iranian Cheetah Society. Deze organisatie zet zich in om deze ernstig bedreigde soort te beschermen door middel van educatie aan en samenwerking met de bevolking, wetenschappelijk onderzoek en het graven van waterputten in de droge regio’s waar de cheeta’s voorkomen. Met behulp van de bijdrage vanuit het Gaia Nature Fund kunnen cameravallen worden aangeschaft voor onderzoek en worden nieuwe waterputten bekostigd.

 

In mei 2020 werd op één van de cameravallen van het ICS een bijzondere waarneming gedaan: een moeder met welpen! Het was al enkele jaren geleden dat er bewijs van voortplanting bij de Iraanse cheeta was, dus dit is geweldig nieuws! Dankzij de cameravallen krijgt ICS een beter beeld van de omvang, samenstelling en verspreiding van de populatie Aziatische cheeta’s. Zo wordt een betere, meer gerichte bescherming van hun leefomgeving mogelijk.

 

In 2021 vertrok een roofdierverzorger van GaiaZOO naar Namibië om daar een jaar lang te werken voor de Cheeta Conservation Fund. Haar kennis over de verzorging van cheeta’s en gedragsverrijking zijn heel waardevol om het leven van de opgevangen cheeta’s van CCF meer kleur te geven. Het GNF droeg financieel bij aan enkele middelen die hierbij onmisbaar zijn.

 

IUCN heeft de status 'ernstig bedreigd' toegekend aan de cheeta. Dit betekent dat de soort een extreem hoge kans heeft om uit te sterven.

 

In deze blog lees je hoe Lea haar werk in Namibië ervaart.

 

Kushki Adoptie Ouders

Stille bossen in Azië

Stille bossen in Azië

Het wordt steeds stiller in de bossen in Zuidoost-Azië… Want de mensen daar houden graag mooie vogeltjes in kooitjes. Op de markt worden illegaal gevangen zangvogels massaal aangeboden. Maar men heeft geen idee hoe ze voor de vogels moeten zorgen. Daardoor sterven veel vogels na korte tijd en koopt men een nieuwe. Naast deze ‘vogel-consumptie’, verdwijnt door houtkap ook het leefgebied van de vogels (en van heel veel andere dieren). En of dat nog niet voldoende is, dreigt er sinds kort een nieuw gevaar: zangwedstrijden. Hiervoor worden massaal wilde vogels gevangen. Zo raakt een groot deel van de 850 vogelsoorten die in Zuid-Oost Azië leeft bedreigd met uitsterven.

 

Om aandacht te vragen voor deze bedreigingen, organiseerde dierentuinen die aangesloten zijn bij EAZA (Europese vereniging van dierentuinen) in 2018 en 2019 de Silent Forest Campagne. In GaiaZOO hebben we hier ook aandacht voor gevraagd en geld ingezameld.

 

Samen kunnen we zo de bossen weer laten zingen!

Hulp voor de Europese gieren

Hulp voor de Europese gieren

In de Taiga | Volière van GaiaZOO leven drie van de vier Europese gieren. In de natuur leeft 80% van de Europese gieren in Spanje. Maar het is slechts een klein deel van het aantal dat vijftig jaar geleden rond cirkelde. Doordat gieren kadavers eten, voorkomen ze dat ziektes zich kunnen verspreiden. Daardoor zijn gieren belangrijke afvalopruimers van de natuur. Maar naast wilde dieren, eten ze ook de kadavers van schapen en koeien. En dat viel niet in goede aarde bij boeren. Zij gingen gieren vervolgen en opzettelijk vergiftigen middels met gif geïnjecteerde kadavers. Omdat gieren met velen tegelijk van één karkas eten, stierven er vele tegelijk en verdwenen ze eind 20e eeuw bijna geheel uit Europa.

 

Natuurbeschermers en dierentuinen luidden de noodklok. In gevangenschap werd een fokprogramma opgestart voor monniksgieren en vale gieren. De monniksgieren in GaiaZOO maken ook onderdeel uit van dit internationale programma. In 1988 konden de eerste nakomelingen vanuit dierentuinen worden uitgezet in Frankrijk en Spanje. Inmiddels planten (de nakomelingen van) deze gieren zich ook voort in het wild!

 

Ook nu dreigen er nog gevaren voor gieren: hoogspanningsmasten of windmolens waar ze tegenaan vliegen. Maar ook het antibioticum diclofenac dat in de landbouw nog veelvuldig gebruikt wordt. Boeren behandelen hun vee vaak preventief met dit middel, om te voorkomen dat ze ziek worden. Gieren zijn echter heel erg gevoelig voor diclofenac. Een kleine dosis is al dodelijk. Gieren die kadavers eten van vee dat met diclofenac is behandeld, gaan dan ook binnen enkele dagen dood. Wil je de gieren in Europa helpen? Teken dan de petitie tegen het gebruik van de ontstekingsremmer Diclofenac!

 

Het Gaia Nature Fund heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de werkzaamheden van de Franse natuurbeschermingsorganisatie LPO (periode 2016-2019). De donaties werden gebruikt om in dierentuinen gekweekte monniksgieren te voorzien van een zender en ze uit te zetten in het Verdon gebied, om de populatie aldaar te versterken.

 

Via deze link kun je de uitgezette dieren volgen!

 

IUCN heeft de status 'gevoelig' toegekend aan de Europese gier. Dit betekent dat de aantallen afnemen zonder dat de soort daardoor direct in gevaar komt, maar waardoor het risico op bedreiging wel groter wordt.

 

Arrival Of New Birds From Spain @ VCF

Keuzes maken...

Keuzes maken...

Het Gaia Nature Fund richt zich op projecten die zich inzetten voor bedreigde diersoorten uit de vier leefgebieden van GaiaZOO (Taiga, Rainforest, Savanne en Limburg). De afgelopen jaren hebben we vele projecten gesteund. Sommige al sinds 2005; andere pas sinds enkele jaren, en weer andere steunen we maar eenmalig. Van die soorten vind je geen informatie op deze site, maar hierbij geven we toch een kleine opsomming van de soorten die we ook gesteund hebben: Przewalskipaard (Mongolië), Mergelland schaap, Europese oehoe en egel (Limburg), giraffe, witte neushoorn, leeuw en chimpansee (Afrika), gouden leeuwaap, geelstaart wolaap en geelborst capucijnaap (Zuid Amerika).

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO